English Norsk

Side menu

Support:
Telefon: +47 905 74 475
Man-fre 08:00 - 11.00 og 11.45 - 16:00
E-post: vaernes@unibuss.no

Postadresse:
Unibuss Ekspress AS
Schweigaards gate 16
0191 Oslo

Besøksadresse:
Unibuss Ekspress AS
Bratsbergveien 23
7037 Sluppen

verifiedby

Alminnelige reisevilkår for Værnesekspressen

Pkt.1. Tidtabell

Værnes – Ekspressens tidtabell justeres iht. Flyselskapenes rutetider, og kan endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å sette seg inn i de til enhver tids gjeldende tider. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for feil oppgitte rutetider gitt av reisebyrå, andre reisende, bussterminaler osv. Oppdaterte tider finnes til enhver tid på våre ruteopplysningssider. På samme måte må den reisende holde seg orientert dersom endring av holdeplasser forekommer. Den reisende er selv fullt ut ansvarlig til å vite, bussens kjøreretning og endeholdeplass.

Pkt. 2. Avreise

Ved avreise fra Værnes flyplass kan avgangsplattformen variere. Riktig plattformnummer vil stå skiltet inne på terminalen. Den reisende plikter selv å sette seg inn i riktig avgangsplattform. Den reisende er selv ansvarlig for å møte opp i god tid før bussavgang på alle holdeplasser Ved avreise fra Værnes kan avgangene bli utsatt pga. sent ankomne fly, tekniske problemer og andre ting som ligger utenfor vår kontroll. Ved forsinkelse/venting ùt over 60 minutter reiser du gratis med oss. (Gjelder ikke om du reiser med flyet bussen venter på). Det er den reisendes ansvar å være i bussen ved avgang.

Pkt. 3. Forsinkelser i terminal

Dersom reisende blir forsinket i ankomstterminalen på grunn av forhold som Politi og Tollkontroll, m.v. er dette forhold utenfor vår kontroll og ansvarsområde. Den reisende kan i gitte situasjoner varsle Toll/Politi om at han/hun skal til Trondheim med bussen, og kontrolløren kan varsle sjåføren om dette. Det påhviler da sjåføren alene med hensyn til øvrige passasjerer å avgjøre om det er ansvarlig å holde bussen tilbake noen minutter. Det samme gjelder ved forsinkelser grunnet bortkommet og forsinket bagasje og andre forhold som gjør at passasjerer ikke når oppsatt avgang, osv.

Pkt. 4. Lokaltrafikk

Det er ikke tillatt med lokaltrafikk for Værnes – Ekspressen. Derfor er det ingen avstigning før Værnes, og ingen påstigning etter avgang fra Værnes. Værnes – Ekspressen har ikke anledning til å endre trasé utover den av myndighetene fastlagte rute.

Pkt. 5. Barn som reiser alene

Barn som reiser alene bør være i skolepliktig alder og kunne ta ansvar for seg selv. Sjåføren kan unntaksvis ta med mindre barn på Værnes – Ekspressen. Foresatte bør da være i, eller vente ved bussen til avgang. Foresatte må også være ved avleveringsstedet i god tid før bussankomst. Barnet skal ved påstigning medbringe skriv med avsenders og mottakers navn, adresse og telefonnummer. Det er foresattes fulle ansvar alene å sende barn alene med buss.

Pkt. 6. Pakkeforsendelse og gods

Mindre pakker, brev og gods kan sendes med Værnes – Ekspressen. Under 1. Kg beregnes barnebillett og over 1. Kg beregnes voksenbillett. Pakker må leveres/hentes på bussen ved avganger/ankomster. Uavhentede pakker er ikke vår/sjåførens ansvar etter ankomst stoppestedet/holdeplass. Ved utkjøring / levering av gods gjelder egne satser, og må være avtalt på forhånd med selskapet.Farlig gods og levende dyr medtas ikke. Skadet gods erstattes etter gjeldende regler, jfr. lov om vegfraktavtaler. Bortkommet gods avsatt underveis i ruten erstattes ikke.

Pkt. 7. Hittegods

Gjenglemt hittegods på bussene vil bli tatt vare på av oss så langt det er mulig, men den enkelte må selv bære kostnadene ved frakt og annen handling av dette. Gjenglemte hittegods, inkludert verdisaker som lommebøker, kredittkort, osv. er ikke selskapets ansvar. Uavhentet hittegods blir kassert etter en periode etter fastlagte rutiner.

Pkt. 8. Bagasje

Håndbagasje i bagasjehylle, i bagasjerom, på passasjerens fang eller under setet befordres fritt. Reisegods inntil 30 kg. pr passasjer befordres fritt. For gods over 30 kg. beregnes barnebillett pr. enhet. Den reisende er fullt ut ansvarlig for all medbrakt reisegods og bagasje under hele reisen. Bedriften er ikke ansvarlig for tap av eller skade på bagasje og reisegods som tas med fraktfritt, med mindre det kan påvises at tapet/skaden er påført forsettelig eller med grov uaktsomhet av betjeningen. Bortkommet gods og bagasje erstattes ikke. Selskapet er på samme måte ikke ansvarlig for bagasje satt inn i bussen ved holdeplasser eller terminaler uten oppsyn, eller bagasje satt inn av passasjerer som av en eller annen årsak ikke selv reiser med bussen.

Pkt. 9. Levende dyr

Busser i rute har ikke plikt til å ta med levende dyr (hund/katt m.v.). Sjåføren kan kreve at dyr blir satt av hvis de er til plage for medpassasjerer, f.eks. allergikere.
Førerhund for blind og polititjenestehund, sammen med politi i uniform prioriteres og befordres fritt.
Små hunder og plassert i kurv eller bur og som ikke opptar egen plass, tas med gratis. Forøvrig betales barnetakst.
Hund skal holdes i bånd og plasseres slik at reisende ikke sjeneres.

Pkt. 10. Sykler, ski, o. l.

Sykler medtas i den utstrekning det er plass. For disse beregnes barnetakst. Ski som kan medtas i bussens bagasjerom befordres fritt. Ski og staver skal være sammenbundet.

Pkt. 11. Barnevogner

Sammenleggbare barnevogner medbringes så langt plassen tillater. For bagvogner og annet som opptar egen seteplass beregnes barnetakst.

Pkt. 12. Reklamasjon

Den reisende må selv kontrollere at det er mottatt riktig billettype og vekslepenger. Reklamasjon må skje på stedet, sjåføren kan ikke annullere billetten etter et få antall minutter. Kjøpte billetter, eller ubenyttede returbilletter, klippekort m.v. kan ikke refunderes, byttes, eller veksles inn.

Pkt. 13. Billetter og gyldighet

Enkeltbilletter er gyldige for èn (1) strekning den dato den er kjøpt. Våre forhåndsbetalte og fakturerte billetter/frikort er gyldige i 3 måneder etter påstemplet dato.
Barn mellom 0 – 3 år tas med gratis i følge med en voksen. Barnebillett gjelder fra fylte 3 år til og med fylte 15 år. Fra fylte 16 år gjelder voksenbillett. Bussene har barnesete for barn som kan sitte oppreis i barnestol.
For bagvogner og annet som opptar egen seteplass beregnes barnetakst. Førerhund for blinde samt politihunder befordres fritt.

Studentbillett gis bare til studenter/elever som er 16 år og eldre sammen med gyldig studentbevis. Rabatten gjelder for studenter ved universitet, høyskoler, akademier, og lignende lære-institusjoner, elever ved offentlige skoler og godkjente privatskoler av liknende art som de offentlige. Skolen må ha en varighet på minimum 3 måneder. Student rabatt skal bare gis når studenten/eleven deltar i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs, praktikantarbeid. For utenlandske studenter gjelder samme bestemmelser og krav til legitimasjonsom for norske studenter.

Pkt. 14. Billettkontroll

I tillegg til offentlige myndigheter, har Securitas kontrollansvaret for Værnes – Ekspressen. Det utføres ukentlige og jevnlige kontroller på bussene. Den enkelte passasjer er ansvarlig for å motta og oppevare riktig og gyldig billett til kontroll. Dersom ikke billett kan forevises kontrolløren skal det betales lovpålagt gebyr. For tiden er dette kr: 350,- med tillegg av ny billett. Vognføreren har ikke anledning til å gi dispensasjon fra dette. Reisende som nekter å betale den lovpålagte tilleggsavgift eller som nekter å levere fra seg kort, blir bortvist og anmeldt til politiet, jfr. Straffelovens § 403. 

Pkt. 15. Valuta

Det kan kun betales med Norske kroner - NOK, eller kredittkort på Værnesekspressen. Det vil imidlertid bli beregnet vekslingsgebyr for hver kjøpte billett/valutaenhet. Valutabetaling vil da bli uforholdsmessig dyrt i forhold til billettens lave verdi. Det anbefales derfor å benytte vekslingsautomat eller bankterminal inne i terminalbygning.

Pkt. 16. Plassgaranti – avvik

Værnes – Ekspressen har plassgaranti. Ekstrabusser blir satt opp ved behov. I slike, som andre tilfeller av avvik som ligger utenfor den normale trafikkavviklingen og omstendigheter, kan det påregnes forsinkelser. Det kan under noen omstendighet ikke bli kompensert eller refundert alternative transportmidler som drosjer, eller annen alternativ transport som ikke på forhånd er rekvirert selskapet. Værnes – Ekspressen er et selvstendig transport tilbud, slik at det ved miste av pass, kansellering av fly og andre ting som gjør at passasjerer må reise tilbake med samme buss, må det løses billett på normal måte. Alle kostnader og avvik relatert til flyreiser/flyplass må tas opp med det enkelte flyselskap.

Pkt. 17. Personer med redusert bevegelighet

Personer med redusert bevegelighet, som krever spesiell oppmerksomhet og tilpasning til vedkommendes behov, må ta kontakt med Unibuss Ekspress’ support-avdeling 2 virkedager i forkant av reisen for å være sikret plass og nødvendig bistand eller/ tilrettelegging.

Pkt. 18. Sikkerhetsbelter

Seter hvor sikkerhetsbelter er montert er passasjeren pålagt å bruke dette. Jfr. Vegtrafikklovens paragraf 23a, samt forskrift av 21/09 1979 nr. 7 "Bruk av verneutstyr under kjøring av motorvogn". Ved kontroll blir passasjeren bøtelagt dersom dette ikke etterfølges.

Pkt. 19. Røyking og alkohol

Det er forbudt ved lov å røyke i buss i rute i Norge, det samme gjelder nytelse av alkohol. Brudd på dette kan reageres på med bortvisning fra bussen. Alkoholpåvirkede personer som er til sjenanse for de øvrige passasjerer bortvises.

Pkt. 20. Klager – henvendelser

Skriftelige klager vedrørende Værnes – Ekspressen og andre henvendelser av juridisk art og innhold til selskapet må rettes på Norsk eller engelsk språk. Tilsvar til klager vil foregå på norsk eller engelsk språk.

Forøvrig vises det til Samferdselsdepartementets vedtekter. Les mer >>

SAMFERDSELS - DEPARTEMENTETS VEDTEKTER FOR REISER MED RUTEBIL OG FOR OPPHOLD PÅ RUTEBILSTASJONER.

Godkjent av Samferdselsdepartementet - gjelder fra 27. Februar 2004

Kap. I. REISENDE

Kap. II. REISEGODS

Kap. III Ansvar og erstatning

Kap. IV Sluttbestemmelser

Vedtekter for transport med rutegående busstrafikk i Norge

Kap. I Reisende

§ 1 Hvem vedtektene gjelder for

Vedtektene gjelder for reiser med rutegående busstrafikk i Norge og er å anse som kontraktsbetingelser mellom den reisende og den transportør som forestår transporten.

§ 2 På- og avstigning

Har myndighetene fastsatt stoppesteder, skal på- og avstigning foregå på disse. Dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med trafikkreglene kan slike opphold også foregå utenfor de faste stoppesteder.

§ 3 Takster / refusjoner

Transportør skal benytte takstregler, herunder moderasjonsordninger, godkjent av den myndighet som Samferdselsdepartementet har fastsatt som takstmyndighet for vedkommende rute eller rutebilselskap. Takstreglene kan også inneholde forutsetninger om refusjon for periodebilletter som ikke blir benyttet.

Opplysninger om takster og moderasjoner skal være tilgjengelig for de reisende, herunder opplysninger om refusjonsordninger og hvor man skal henvende seg om dette.

§ 4 Billett

Rett til befordring gis ved kjøp av billett eller kort. Billett skal løses eller kort fremvises/klippes ved påstigning, dersom det ikke er truffet særskilt ordning for betaling. Den reisende må selv kontrollere at det er mottatt riktig billett og vekslepenger. Reklamasjon må så vidt mulig skje på stedet.

Får en reisende ikke løst billett til rett tid, skal dette gis tilkjenne overfor vognbetjeningen snarest mulig og før rutebilen forlates.

Billetten/kortet skal oppbevares under hele reisen og skal på anmodning forevises for vognbetjening eller kontrollør. Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort, skal betale tilleggstakst tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett for distansen, men ikke i noe tilfelle mindre enn kr. 300. Kort som misbrukes eller forsøkes misbrukt, inndras av vognbetjeningen eller kontrolløren mot kvittering.

Reisende som nekter å betale tilleggsavgift eller som nekter å levere fra seg kort, kan anmeldes til politiet, jfr. Straffeloven § 403. I henhold til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21. juni 2002 nr. 45 § 33 kan passasjerer uten gyldig billett holdes tilbake.

Vilkår om å holde tilbake reisende må godkjennes konkret av Samferdselsdepartementet hva gjelder det enkelte selskaps transportvilkår.

§ 5 Opptreden

Reisende plikter å ta tilbørlig hensyn til andre reisende og innrette seg etter vanlige sikkerhetsregler. Bilbelte og annet sikringsutstyr skal benyttes der dette er tilgjengelig. Under fart er det ikke tillatt å samtale med eller på annen måte forstyrre føreren.

§ 6 Røyking og rusmidler

Forbud mot røyking skal overholdes. Nytelse av alkoholholdige drikkevarer eller andre rusmidler er forbudt.

§ 7 Forstyrrelser

Vognbetjeningen kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler eller som på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for de øvrige reisende. Reisende som opptrer usømmelig eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra vognbetjeningen.

§ 8 Ansvarsregler for den reisende

Skade som den reisende påfører rutebil eller innretninger skal erstattes etter vanlige erstatningsregler.

Kap. II Reisegods

§ 9 Håndbagasje

Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg for hver billett. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning.

§ 10 Annet reisegods

Mot fraktgodtgjørelse kan det medtas tyngre eller større gjenstander eller bagasje i den utstrekning plassen tillater det og vognbetjeningen finner det forsvarlig. Slike gjenstander skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen.

Barnevogner kan medtas i den utstrekning plassen tillater det og skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen.

Sykler som kan demonteres eller legges sammen kan medtas i bagasjerom. Andre sykler medtas kun på rutebiler med sykkelstativ eller annen egnet plassering, så langt plassen rekker og føreren finner det forsvarlig.

§ 11 Levende dyr

Transportøren har ikke plikt til å ta med levende dyr. Vognbetjeningen avgjør i hvilken utstrekning dyr kan tas med i rutebilen. Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre reisende. Dyr som er aggressive eller sjenerer de reisende på annen måte, kan settes av under transporten.

§ 12 Ansvar og erstatning for tap av eller skade på reisegods

Transportøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra betjeningens side. For øvrig reguleres selskapets ansvar av Bilansvarsloven av 3. februar 1961.

For reisegods som det er betalt godtgjørelse for etter § 9, er transportør ansvarlig for tap eller skade som rammer godset fra det anbringes i bussen frem til bestemmelsesstedet. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra den reisende som har med seg godset. Ved fastsettelse av erstatningens størrelse, kommer lov om vegfraktavtaler av 20. desember 1974 til anvendelse.

Lovens § 32, 2. ledd bestemmer at ved innenriks befordring kan erstatningen ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt. (SDR er en internasjonal valutaenhet, kalt de spesielle trekkrettigheter, som er fastsatt av Det Internasjonale valutafond.)

§ 13 Reklamasjon

Den som vil kreve erstatning etter bestemmelsene i § 11, må gjøre dette innen rimelig tid og uten ugrunnet opphold.

Kap. III Ansvar og erstatning

§ 14 Selskapets ansvar ved forsinkelser og innstillinger

Transportøren skal så vidt mulig informere passasjerene om innstillinger, forsinkelsene og andre driftsforstyrrelser og angi hvordan passasjerene skal forholde seg i den enkelte situasjon. Mindre forsinkelser må påregnes. Forsinkelser som allerede foreligger når avtalen om befordring ble inngått anses akseptert av passasjeren.

Innstilles eller avbrytes en rute underveis, skal transportør ut fra forutsetningene i det aktuelle tilfelle sørge for viderebefordring innen rimelig tid. Hva som er å betrakte som "innen rimelig tid", vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

Hvor viderebefordring ikke finner sted eller ikke har funnet sted innen rimelig tid, har den reisende krav på å få erstattet det tap vedkommende blir påført hvis transportøren har opptrådt uaktsomt.

Det tap som oppstår, må dokumenteres overfor transportør. Det er kun det direkte tap som dekkes. Kunden har plikt til å begrense sitt tap.

§ 15 Ansvar for skade på person

Ved skade på person har trafikkselskapet ansvar etter bestemmelsene i Bilansvarsloven.

Kap. IV Sluttbestemmelser

§ 16 Klager

Eventuelle klager på transportør, betjeningen eller rutens avvikling rettes til transportørens kontor. Dette gjelder også klager over at kort er blitt inndratt i henhold til bestemmelsene i §4.

§ 17 Informasjon om vedtektene

Befordringsvedtektene skal følge med i hvert enkelt kjøretøy ved gjennomføring av den type transporter vedtektene gjelder for. Vedtektene skal også være tilgjengelig for de reisende eller det skal gå frem på annen måte hvor vedtektene er tilgjengelig. Transportørens navn og hvorledes selskapet kan kontaktes, skal også angis.

§ 18 Gyldighet

Den enkelte transportør kan anvende supplerende befordringsvedtekter såfremt disse ikke innskrenker de reisendes rettigheter i forhold til reglene i §1-17 ovenfor.

Disse vedtekter er godkjent av Samferdselsdepartementet den 27. desember 2004 og erstatter vedtekter av 1. januar 1987.Bestill din billett på vår nettside og få kvitteringen på E-post. Nå kjører vi direkte flybuss mellom Værnes og Trondheim sentrum. Værnes - ekspressen er raskest mellom Trondheim og Værnes. Værnes-Ekspressen kjøres av Unibuss Ekspress AS. Se også våre andre produkter.